Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Luật Thủ đô - Danh mục tham chiếu đầy đủ 27 điều

Luật Thủ đô - 25/2012/QH13

Số hiệu: 25/2012/QH13
Ngày ban hành: 21/11/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực.

Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Doanh nghiệp 2005 - Danh mục tham chiếu đầy đủ 172 điều

Tên văn bản: Luật Doanh Nghiệp Việt Nam 
Số hiệu: 60/2005/QH11 
Ngày ban hành: 29/11/2005
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2006 và đang còn hiệu lực.
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Văn An - Chủ tịch Quốc hội