Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán và thanh lý tài sản như thế nào?

Xin cho biết việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán và thanh lý tài sản như thế nào? Nguyễn Hoài Hạnh, Số 22 Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Trả lời:

Theo Điều 87 Luật Chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán giải thể trong các trường hợp sau:

- Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

- Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Tối thiểu 3 tháng trước ngày tiến hành giải thể, ban đại diện quỹ phải triệu tập Đại hội nhà đầu tư để thông qua phương án giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát chịu trách nhiệm hoàn tất việc thanh lý tài sản quỹ và phân chia tài sản quỹ cho nhà đầu tư theo phương án được Đại hội nhà đầu tư thông qua.

Tiền thu được từ thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán và các tài sản còn lại khi giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

- Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

- Các khoản phải trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, các khoản phải trả khác và chi phí giải thể quỹ đầu tư chứng khoán;

- Phần còn lại được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư trong quỹ.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát phải báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.

(Theo tinnhanhck)