Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Trường hợp nào thì phải xin phép UBCK khi chuyển nhượng cổ phiếu trên TTCK?

Việc chuyển nhượng cổ phiếu trên TTCK trong trường hợp nào thì phải xin phép UBCK? Vì sao lại phải xin phép? Đăng Vũ, Láng Hạ, Hà Nội.

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 30, Điều 32 của Luật Chứng khoán, Thông tư số 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/04/2007 và Thông tư số 18/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/3/2007, quy định việc thực hiện báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước (UBCK, Sở/Trung tâm GDCK) khi thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu trên TTCK trong các trường hợp sau:

1. Tổ chức niêm yết thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ.

2. Giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ (thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan), kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở/Trung tâm GDCK như cho, tặng, thừa kế...

3. Tổ chức, cá nhân chào mua công khai cổ phiếu niêm yết trên Sở/Trung tâm GDCK.

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông sáng lập.

Tùy theo các trường hợp mà có một số quy định cụ thể để hướng dẫn áp dụng. Tuy nhiên, việc báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định nhằm mục đích:

* Bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bảo về quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư;

* Ngăn ngừa việc can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc độc quyền các kênh mua và bán, lũng đoạn giá cả;

* Hạn chế các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty.

(Theo tinnhanhck)