Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

 • Kỹ năng thương lượng (16): Thiết lập và kiểm tra giả thuyết của bạn
 • Kỹ năng thương lượng (17): Những yếu tố cơ bản trong công tác huấn luyện
 • Kỹ năng thương lượng (18): Thảo luận và thống nhất
 • Kỹ năng thương lượng (19): Huấn luyện chủ động
 • Kỹ năng thương lượng (20): Cho và nhận thông tin phản
 • Kỹ năng thương lượng (21): Theo dõi
 • Kỹ năng thương lượng (22): Để trở thành người huấn luyện hiệu quả
 • Kỹ năng thương lượng (23): Xây dựng bầu không khí thích hợp
 • Kỹ năng thương lượng (24): Tránh những sai lầm thường gặp
 • Kỹ năng thương lượng (25): Thách thức của việc huấn luyện nhóm
 • Kỹ năng thương lượng (26): Đánh giá chính thức về hiệu suất làm việc
 • Kỹ năng thương lượng (27): Quy trình tám bước để đánh giá năng lực hiệu quả
 • Kỹ năng thương lượng (28): Hai vấn đề cần tránh
 • Kỹ năng thương lượng (29): Phát triển nhân viên
 • Kỹ năng thương lượng (30): Triển khai kế hoạch