Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

KHCN là "quốc sách" - Đừng bàn trên nghị quyết!

Mặc dù đã được khẳng định trong Nghị quyết và trong nhiều phát biểu, nhưng thực tế, khoa học và công nghệ Việt Nam vẫn chưa phải là "quốc sách hàng đầu" trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở VN những năm qua.