Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ

Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ/CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông.

Quyết định số 84/2001/QĐ-BTC

Quyết định số 84/2001/QĐ-BTC ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam

Nghị định số 55/2001/NĐ-CP

Nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Quyết định số 17/2001/QĐ-TTG

Quyết định số 17/2001/QĐ-TTG về việc chuyển giao chức năng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam từ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sang Tổng cục Bưu điện.

Luật giao dịch điện tử

Luật giao dịch điện tử đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010

Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam (thay thế Quyết định số 84/2001/QĐ-BTC ký ngày 05/9/2001)

Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM

Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

Nghị định số 63/2007/NĐ-CP

Nghị định số 63/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Nghị định số 35/2007/NĐ-CP

Nghị định số 35/2007/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ, thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các  tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính  trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin  điện tử trên Internet

Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT Quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT

Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT Ban hành Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet

Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005.

Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005

Thông tư số 04/2006/TT-BBCVT

Thông tư số 04/2006/TT-BBCVT sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông) về hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ/CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập  Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông.

Luật Công nghệ thông tin

Luật Công nghệ thông tin được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 09 thông qua ngày 29.6.2006. Luật CNTT bao gồm 06 chương, 79 điều.

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về Thương mại Điện tử

Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC

Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam

Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT

Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"

Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT

Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT

Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT

Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với dịch vụ internet

Thông tư số 78/2008/TT-BTC

Thông tư số 78/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP quy định về chống thư rác; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Thông tư số 09/2008/TT-BCT

Thông tư số 09/2008/TT-BCT Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử