Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Thời đại Internet và thách thức toàn cầu hóa sản phẩm - Phần 2

Internet sẽ còn thay đổi thế giới rất nhiều, nhưng mỗi nước có tốc độ tiếp cận với Internet khác nhau và nhiều chính phủ còn tỏ ra chậm chạp trong quá trình này. Vậy họ cần phải tăng tốc trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân qua Internet như thế nào, khi sự khác biệt về văn hoá, luật pháp, cũng như trình độ phát triển kinh tế xã hội giữa các nước là rất phức tạp, có nước phát triển, đang phát triển và cả những nước nghèo.