Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ?

Xin cho biết điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông? Xuân Thuỷ Thành phố Hà Nội.

Trả lời:

Theo Điều 102, Luật Doanh nghiệp 2005, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:

i) Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do điều lệ của mỗi công ty quy định.

ii) Trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại mục (i) nêu trên thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do điều lệ của từng công ty quy định.

iii) Đối với trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại mục (ii) nêu trên thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Đối với cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nếu có sự thay đổi về chương trình họp thì chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Như vậy, ngoài việc căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp nêu trên, Đại hội đồng cổ đông còn phải căn cứ vào những quy định cụ thể của điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để đảm bảo các điều kiện tiến hành cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ.

(Theo tinnhanhck)

Bài thuộc chuyên đề: Hỏi đáp chứng khoán

 • 15 cổ phiếu được Warren Buffett chuộng nhất
 • Quản trị công ty niêm yết: Mới dừng ở mức đối phó
 • Đúng nhưng chưa đủ!
 • Chứng khoán đa cấp
 • Chuyện tình “một chỉ vàng” và trò phù phép chứng khoán Penny
 • CTCP có được phép yêu cầu cổ đông bán lại một phần CP đang sở hữu cho công ty không?
 • Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng CP sau 2 tháng CTCP được thành lập không?
 • Những vấn đề NĐT thường thắc mắc
 • Pháp nhân nước ngoài mở tài khoản tại VN để ĐTCK có phải nộp thuế không?
 • Các điều kiện khi cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần?
 • CTCP có mấy loại cổ phần?
 • Mua cổ phiếu OTC bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?
 • Có được phép ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ tài khoản giao dịch không?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com