Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Bí quyết Thương mại điện tử: 47. Làm thế nào để bảo vệ công việc kinh doanh, nhãn hiệu, tên miền và tài liệu đã xuất bản không bị sao chép trên mạng máy tính.

47.    Làm thế nào để bảo vệ công việc kinh doanh, nhãn hiệu, tên miền và tài liệu đã xuất bản không bị sao chép trên mạng máy tính.

Bảo vệ công việc kinh doanh không bị sao chép.

Bạn cần biết rằng luật bảo hộ sáng chế hoặc luật bản quyền tác giả không bảo hộ bí quyết bí mật và ý tưởng thương mại. Những cái đó rất khó bảo hộ, trừ phi có một thoả thuận đáng tin cậy. Việc có một thoả thuận như vậy để ngăn ngừa những cộng tác viên, đối tác, người ký hợp đồng phụ hoặc khách hàng khai thác những ý tưởng mà một công ty muốn được bảo hộ là điều cần thiết.

Trên thực tế, sự bảo hộ đó có thể được thực hiện một cách chắc chắn bằng cách ghi vào hợp đồng những điều khoản về sự tin cậy và không cạnh tranh lẫn nhau.

Ngoài ra, một số nước thực hiện sự bảo hộ đó bằng cách đăng ký những bì thư đã đóng dấu niêm phong, dán tem, đề ngày, chứa đựng những bí mật thương mại tại cơ quan nhà nước về bảo hộ sở hữu công nghiệp quốc gia. Một biện pháp có giá trị thực tế tương đương và sử dụng hệ thống IDDN. Hệ thống này được dùng để nhận biết người chiếm hữu tác phẩm kỹ thuật số và qui định những điều kiện về việc sử dụng những tác phẩm đó. Nó cung cấp cho những người chiếm hữu chân chính khả năng bảo vệ và sử dụng quyền của họ đối với những sáng tạo kỹ thuật số.

Với hệ thống đó, một mã số điện tử được đăng ký có thể dùng để nhận biết những thông tin điện tử cụ thể và do Hiệp hội quốc tế Inter Deposit chỉ định. Theo qui định của
IDDN, người chiếm hữu chân chính được cấp một chứng chỉ của IDDN để kèm theo tác phẩm điện tử. Chứng chỉ này ghi rõ số hiệu riêng của IDDN, tên tác phẩm, những điều kiện đặc biệt về việc sử dụng, khai thác và tất cả các “nguồn” xuất xứ của tác phẩm. Do đó, việc sử dụng những tác phẩm kỹ thuật số có thể thực hiện phù hợp với quyền sở hữu tài sản trí tuệ nhờ vào việc nhận biết những người chiếm hữu chân chính ở mỗi giai đoạn, những đóng góp mang tính sáng tạo của từng tác phẩm và những điều kiện mà họ đã quy định về việc sử dụng tác phẩm. Số liệu quốc tế của IDDN được thiết kế để kèm vào tác phẩm trong mỗi lần tái bản, tái hiện và người chiếm hữu chân chính có thể luôn luôn nhận biết được. Cơ quan InterDeposit còn kiểm tra việc sử dụng và tái sản xuất trên Internet một cách phi pháp.

Bảo hộ nhãn hiệu.

Pháp luật của hầu hết các nước bảo hộ nhãn hiệu thương mại nếu nhãn hiệu đó khác với nhãn hiệu của hàng hoá khác và không phải là giả mạo. Theo hiệp định của tổ chức Thương mại thế giới về thương mại liên quan đến quyền sở hữu tài sản trí tuệ (TRIPS); thời hạn bảo hộ tối thiểu đối với nhãn hiệu thương mại là 7 năm kể từ ngày bắt đầu đăng ký. Khi hết hạn phải đăng ký lại.

Nhãn hiệu thương mại cũng có thể đăng ký trên bình diện quốc tế tại tổ chức tài sản trí tuệ thế giới (WIPO). Đối với các nước thành viên của Hiệp định Mardrid, thời hạn bảo hộ nhãn hiệu thương mại và 20 năm.

Ở Châu Âu, các doanh nghiệp có thể đăng ký nhãn hiệu thương mại Châu Âu theo qui chế của Hội đồng Châu Âu số 40-94 ngày 20 tháng 12 năm 1993.

Nhãn hiệu thương mại được bảo hộ có thể sử dụng cho một hoặc một số sản phẩm và người chiếm hữu nhãn hiệu đó có quyền sở hữu nó. Một bản thiết kế nhãn hiệu có thể đồng thời được bảo hộ bởi 2 luật: Luật bản quyền tác giả và luật nhãn hiệu thương mại.

Một điều hiển nhiên cần biết là ngay trong trường hợp không xin đăng ký; nhãn hiệu tác phẩm cũng được bảo hộ, nếu đó là nhãn hiệu nổi tiếng. Việc bắt chước nhãn hiệu thương mại một cách phi pháp sẽ bị xử lý theo luật.

Việc đăng ký một cách phi pháp một nhãn hiệu thương mại trùng với một nhãn hiệu đang lưu hành có thể dẫn đến một hành động xoá bỏ hoặc một hành động khiếu nại để quyết định người sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu.

Bảo hộ ký hiệu điện tử trên mạng máy tính của bạn.

Việc gửi và đăng ký tên miền trên mạng máy tính của bạn là do các tổ chức được Công ty đăng ký tên gọi và số hiệu Internet (ICANN) uỷ nhiệm thực hiện. Những tổ chức đó là:

- Inter NIC (Internet Network information Center): đối với Hoa Kỳ và tất cả các nước không thuộc diện quản lý của RIPE- NCC hoặc APNIC NSI (Networt Solutions Inc)

Đối với tất cả các loại Internet (mạng máy tính thương mại, mạng máy tính chính phủ) theo uỷ nhiệm của NIC.

- RIPE-NCC (Ripe Network Coordination Centre): Dùng cho Châu Âu. RIPE làm việc cho Réhaux IP européen (european IP Network).

- AFNIC (association francaise pour nommage Internet en cooperation/the French association for Internet naming in Cooperation: Dùng cho nước Pháp, theo uỷ nhiệm của RIPE- NCC và thuộc sự quản lý của INRIA (institut national de recherche en informatique et en automatique/the National institute for research in Computer Sience and control).

APNIC (Assia - Pacific Network Informatique Centre): Dùng cho Châu Á và khu vực Thái Bình Dương.

Do việc đăng ký tên miền trên mạng được thực hiện theo thứ tự trước sau nên thường xảy ra tranh chấp với những nhãn hiệu thương mại hoặc tên gọi thương mại đã có và ký hiệu mới đăng ký. Do đó, để bảo vệ tên miền của bạn trên mạng, cách tốt nhất là đăng ký đồng thời nhãn hiệu của bạn (nhãn hiệu thương mại, tên công ty như đã kể trên) và tên miền của bạn (dưới dạng com, ra, net) với cơ quan nhà nước về quản lý sáng chế và nhãn hiệu thương mại ở nước bạn.

Bạn cũng có thể đăng ký ký hiệu điện tử trên mạng của mình giống như nhãn hiệu thương mại (nếu nhãn hiệu thương mại của bạn đã đăng ký với cơ quan nhà nước về bảo hộ tài sản trí tuệ ở nước bạn hoặc với tổ chức tài sản trí tuệ thế giới WIPO) bằng cách chứng minh quyền sở hữu của bạn đối với nhãn hiệu thương mại ấy. Thí dụ, bạn có thể đăng ký tên miền của bạn trên mạng là HILTON.tm.fr nếu bạn là người chiếm hữu HILTON TM hoặc.

Sự thận trọng này sẽ bảo đảm cho bạn có được sự bảo hộ hữu hiệu chống lại những người thứ ba có thể sử dụng một cách phi pháp việc đăng ký một nhãn hiệu tương tự và sau nữa là có được một tên miền trên mạng. Thí dụ người chiếm hữu ký hiệu HILTON fr TM hoặc có thể khiếu kiện người sử dụng hoặc coi HILTON fr là nhãn hiệu hoặc ký hiệu tên miền của họ trên mạng. Tuy nhiên, việc sở hữu ký hiệu HILTON đơn thuần không đủ điều kiện để loại bỏ một tên miền trên mạng như ký hiệu HILTON fr (trừ trường hợp xuất hiện những vi phạm pháp luật rõ ràng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh, kinh doanh kiểu ăn bám và lạm dụng quyền bảo lưu tên miền mới tăng thêm).

Bảo hộ tài liệu công bố trên mạng

Căn cứ theo công ước Berne ký năm 1986 và sửa chữa năm 1996, mọi sáng tạo trí tuệ gốc đều thuộc về chủ sở hữu. Người chủ sở hữu giữ độc quyền khai thác và độc quyền về những mặt sau đây:

Tái hiện, tái sản xuất, dịch, phát thanh, cải tiến, ghi âm, ngâm vịnh trước công chúng, quyền tiếp tục phát triển, quyền lợi tinh thần. Thời hạn bảo hộ là cuộc đời tác giả cộng thêm 50 năm sau khi tác giả qua đời. Căn cứ theo Hiệp định TRIPS của tổ chức thương mại thế giới, các chương tính máy tính được coi là những tác phẩm văn hoá và được bảo hộ theo luật quốc gia về bản quyền tác giả.

Tiền lệ pháp lý ở một số nước Châu Âu và Bắc Mỹ đã tạo nên ý thức coi việc tái sản xuất những sáng tạo trí tuệ trên hệ thống máy tính mà không được phép là hành vi trái pháp luật.

Về bản chất, Internet là một phương tiện thông tin đại chúng. Điều đó, kết hợp với tính chất quốc tế của nó đang khiến cho sự khác biệt vốn có giữa các sản phẩm tư tưởng, thiết kế và kiểu dáng đang ngày càng trở nên không thích hợp. Nội dung của Internet cũng có tính chất đại chúng xét theo bản chất của nó. (Nó bao gồm những hình ảnh, âm thanh, thiết kế, kiểu dáng, bài viết và những chi tiết về các quyền khác nhau có liên quan mà ở đây không thể kể hết được).

Việc đưa thêm vào ký hiệu chữ đối với quyền tác giả và chữ đối với nhãn hiệu thương mại đã đăng ký sẽ có tác dụng thông báo cho người sử dụng biết rằng đó là một tác phẩm được bảo hộ. Một trong nhiều phương thức bảo hộ hiện nay là sử dụng ký hiệu xăm hình và dẫn chiếu một người thứ ba, vừa là đại lý vừa là người nhận diện tác phẩm.

Vì tác phẩm được bảo hộ bằng luật bản quyền tác giả có thể tự do lưu hành trên mạng máy tính và ký hiệu xăm hình có thể tăng cường quyền sở hữu của tác giả, nên người ta có thể nhận biết được tác giả. Điều đó cũng làm cho người ta có thể biết được phương pháp đã sử dụng để quản lý tiền bản quyền tác giả và do đó mà biết được tiền đó phải trả cho ai.
 

( Nguồn: Sưu tầm trên internet //intracen.org )

Bài thuộc chuyên đề: Bí quyết Thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Bảo hộ mậu dịch- nguy cơ của chiến tranh thương mại
  • Sắp đến thời của “thực tế tăng cường”?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 1. World Wide Web (www) được hình thành từ những gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 2. Thương mại điện tử là gì?
  • Bí quyết Thương mại điện tử: 3. Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com