Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Chứng nhận số là gì?

Chứng nhận số là một dịch vụ bên thứ ba xác nhận web site nhận thông tin là đúng

Phải thiết lập web site của mình như thế nào để chấp nhận các giao dịch thẻ tín dụng

Các khách hàng trực tuyến không thể tận tay trả tiền mặt hay viết séc, dẫn đến sự cần thiết là các site mua hàng trực tuyến phải tạo ra các biểu thanh toán điện tử.

Các hệ thống thanh toán điện tử khác với thẻ tín dụng

Có rất nhiều giao dịch mà thẻ tín dụng không phải là giải pháp tối ưu. Các dịch vụ thanh toán khác đã được phát triển để hỗ trợ các kiểu giao dịch này.

Shopping cart là gì và bạn có cần không?

Bạn hoặc có thể xây dựng hay mua một phần mềm được sử dụng cho mua hàng trực tuyến. Bạn có thể tạo ra phần mềm của mình hay mua một giải pháp phần mềm bán sẵn.

Cần phải tìm những gì trong một ứng dụng phần mềm bán hàng ?

Có rẩt nhiều gói phần mềm bán hàng tết trên thị trường. Đa số các công ty cần chọn gói phần mềm nào để sử dụng.

Cần phải xác định các mục tiêu thương mại điện tử của mình như thế nào?

Trước khi tạo ra một dịch vụ trực tuyến, vấn đề quan trọng là phải biết mục tiêu của công ty.

Xây dựng suất hoàn vốn đầu tư cho các dịch vụ thương mại điện tử của mình như thế nào?

Phần lớn các công ty yêu cầu phải có một suất hoàn vốn đầu tư (ROI) xác định trong khi đề xuất một sản phẩm hay dịch vụ mới.

Có cần phái hoàn thành site của mình trước khi xuất bản không?

Sau khi chọn các công cụ cần thiết để tạo la một dịch vụ thành công, có thể thấy một số công cụ, mất nhiều thời gian xây dựng hơn các công cụ khác. Mua hàng trực tuyến thường mất nhiều thời gian hơn khảo hàng trực tuyến.

Cần phải cơ cấu nội dung trên site của mình như thế nào để hoàn thành doanh vụ?

Mục tiêu của mọi site thương mại điện tử là tạo ra và hoàn thành doanh vụ. Các nhân viên bán hàng hiểu rằng có những giai đoạn khác nhau trong quá trình mua hàng của khách hàng.

Cần đưa gì vào site khảo hàng trực tuyến ?

Sau khi đã xác định thị trường đầu tiên nhằm tới là gì, cần phải thể hiện mọi hoạt động cần thiết để tạo ra một site khảo hàng trực tuyến thành công.

Thiết kế site như thế nào để hỗ trợ những người có các nhu cầu khác nhau?

Để tạo được một site thành công, cần thiết kế site của mình cho những người có các nhu cầu khác nhau.

Điều gì sẽ xảy ra nếu muốn tích hợp site mua hàng trực tuyến của mình với các ứng dụng nội bộ công ty?

Bằng cách kết nối một site mua hàng trực tuyến với các cơ sở dữ liệu nội bộ, có thể tích hợp site thương mại điện tử của mình với các hoạt động bình thường của công ty.